Home » Blog » Seminars

Sydney

Sydney National Obesity Speaker Tour 2019

Brisbane

Brisbane National Obesity Speaker Tour 2019

Adelaide

Adelaide National Obesity Speaker Tour 2019

Melbourne

Melbourne National Obesity Speaker Tour 2019

Perth

Perth National Obesity Speaker Tour 2019

Sydney

Sydney General Practice Education Day 2019

25/08/2018

Perth

Perth General Practice Education Day 2019

03/11/2018

Brisbane

Brisbane General Practice Education Day 2019

27/10/2018

Melbourne

Melbourne General Practice Education Day 2019

20/10/2018

Perth

Perth Annual Women’s & Children’s Health Update 2019

17/08/2019

Adelaide

Adelaide Annual Women’s & Children’s Health Update 2019

18/05/2019

Brisbane

Brisbane Annual Women’s & Children’s Health Update 2019

15/06/2019